ALGEMENE VOORWAARDEN ACCELERATE IN EXPERIENCE

En bekijk het privacy statement als je wilt weten welke gegevens worden verzameld, waarom en wat daarmee gebeurt.

ARTIKEL 1:          Definities

In deze Algemene Voorwaarden van Accelerate In Experience (hierna te noemen “Voorwaarden”) hebben de onderstaande begrippen de volgende betekenis:

AANVERWANTE DIENSTEN: het organiseren en/of uitvoeren van workshops, seminars, trainingen en andersoortige bijeenkomsten waar Gebruikers aan kunnen deelnemen en/of aan hen beschikbaar worden gesteld of aan de Opdrachtgever;

ACCOUNT: de persoonlijke en afgeschermde omgeving van de Gebruiker binnen de Website waartoe de Gebruiker toegang heeft na invoering van zijn Inloggegevens;

ALGEMENE VOORWAARDEN: deze algemene voorwaarden;

CONTENT: alle informatie die op de Website van Accelerate In Experience is geplaatst en aan de Opdrachtgever en/ of de Gebruiker ter beschikking wordt gesteld, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de Online training(en) met daarin video’s, teksten, testen, animaties, foto’s, tekeningen, huisstijl en de lay-out;

DIENSTEN: het geheel van de Online training(en) en de Aanverwante diensten

ACCELERATE IN EXPERIENCE: handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KSM Fabriek B.V. KvK 70297053, gevestigd te Muurdijk 3 te Huissen;

GEBRUIKER: persoon in dienst van of anderszins werkzaam binnen de organisatie van Opdrachtgever of een natuurlijk persoon die als deelnemer een Online training aanschaft, welke in bezit is van een (persoonlijk) inlogaccount om gebruik te maken van de Online training(en);

INLOGGEGEVENS: de gebruikersnaam en het wachtwoord van de Gebruiker om toegang te krijgen tot het Account;

OPDRACHTGEVER: iedere rechtspersoon of natuurlijk persoon, die staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en met wie Accelerate In Experience een rechtsverhouding wil aangaan, aangaat en/ of is aangegaan;

OVEREENKOMST: de overeenkomst die de Opdrachtgever met Accelerate In Experience heeft gesloten met betrekking tot de levering van Online training(en) al dan niet in combinatie met Aanverwante diensten;

ONLINE TRAINING(EN): alle door of namens Accelerate In Experience te leveren Online training(en) waartoe middels de Inloggegevens toegang wordt verkregen door de Gebruiker;

WEBSITE: de website www.accelerateinexperience.com en onderliggende pagina’s en applicaties zoals https://accelerateinexperience.talentlms.com;

ARTIKEL 2:          Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle offertes, orders en overeenkomsten en uitvoeringen daarvan. Van deze Voorwaarden kan alleen worden afgeweken met voorafgaande, schriftelijke toestemming van Accelerate In Experience. Indien enige bepaling of deel daarvan in deze Algemene Voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort in stand.
 2. Accelerate In Experience kan deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3:          Totstandkoming, duur en beëindiging van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst treedt in werking op de tussen Accelerate In Experience en de Opdrachtgever overeengekomen datum danwel op de datum waarop de Opdrachtgever in de gelegenheid wordt gesteld om toegang te krijgen tot de Online training(en) of Aanverwante diensten.
 2. De Overeenkomst is aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan de duur van één jaar geldt.
 3. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst, wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn wordt gesteld voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen van de Overeenkomst. Indien de Opdrachtgever en/of Gebruiker op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan worden gemaakt. Bedragen die Accelerate In Experience voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.
 4. Indien een Overeenkomst voor onbepaalde duur is aangegaan, kan deze door partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Accelerate In Experience zal nimmer wegens opzegging gehouden zijn tot enige schadevergoeding.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.
 6. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door Accelerate In Experience overdraagbaar aan derden zonder dat hierdoor Opdrachtgever gerechtigd is om de Overeenkomst te ontbinden. Dit laat onverlet dat de opvolgende partij de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst dient te respecteren en uit te voeren. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accelerate In Experience over te dragen aan een derde.
 7. In de gevallen dat (voor) één der partijen – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt uitgesproken, de onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een herstructurering of samenvoeging, kan de andere partij de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen.

Indien de Opdrachtgever onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt  het recht van de Opdrachtgever en Gebruiker(s) tot gebruik van de Diensten zonder dat hiertoe een opzeggingshandeling van de zijde van Accelerate In Experience is vereist.

ARTIKEL 4 :        Prijzen en Betaling

 1. Opdrachtgever is over de Diensten een vergoeding verschuldigd op basis van de door Accelerate In Experience vastgestelde tarieven.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden tarieven uitgedrukt in Euro (EUR). Alle prijzen, tarieven en vergoedingen zijn exclusief BTW en overige, ingevolge van de wet verschuldigde heffingen.
 3. Accelerate In Experience is gerechtigd per 1 januari van elk kalenderjaar de op dat moment geldende vergoeding(en), prijzen en tarieven aan te passen, conform het Consumentenprijsindexcijfer, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 4. De Opdrachtgever die via de Website een bestelling verricht, ontvangt per e-mail een factuur voor de Diensten die worden afgenomen. Indien niet reeds vooraf online betaald, dient betaling van de factuur te geschieden op de vermelde betaaldatum. Betaling geschiedt zonder enige verrekening of opschorting.
 5. Indien Opdrachtgever na herinnering en aanmaning het verschuldigde bedrag niet voldoet, verkeert de Opdrachtgever automatisch in verzuim in welk geval Accelerate In Experience het recht heeft om zonder verdere ingebrekestelling tot incasso van de vordering langs (buiten)gerechtelijke weg over te gaan. Alle daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 6. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, is Accelerate In Experience gerechtigd de levering en/of toegang tot de Diensten per direct en zonder notificatie op te schorten.
 7. Indien de bestelde training niet blijkt te zijn wat Opdrachtgever zoekt, dan kan binnen 7 dagen het bedrag volledig worden terug ontvangen. Opdrachtgever laat dit via e-mail (zanna@accelerateinexperience.com) weten, inclusief uitleg welke verwachtingen niet zijn waargemaakt. Accelerate In Experience zorgt ervoor dat het geld maximaal na 7 dagen wordt teruggestort. De toegang tot de online omgeving wordt met het terugstorten direct stop gezet.

 

ARTIKEL 5:          Toegang tot de Diensten

 1. Het gebruik van de Online training(en) is voorbehouden aan de Gebruiker.
 2. De Gebruiker moet een Account aanmaken om gebruik te kunnen maken van de Online training(en) en/of Aanverwante diensten.
 3. Het Account is persoonlijk en mag niet worden gedeeld met collega’s of derden en mag niet worden gebruikt door meer dan één gebruiker.
 4. Opdrachtgever staat er jegens Accelerate In Experience voor in dat de gegevens die de Gebruiker bij het aanmaken van het Account verstrekt compleet en juist zijn.
 5. Het is niet toegestaan een Account aan te maken op naam van iemand anders.
 6. De gegevens van de Gebruiker die tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen en verwerkt in overeenstemming met het Privacy en Cookie beleid.
 7. Opdrachtgever en/of Gebruiker is/zijn zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Inloggegevens. Inloggegevens mogen niet aan derden worden verstrekt. Accelerate In Experience mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens. Zodra er weet of reden is te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient Opdrachtgever en/of Gebruiker dit aan Accelerate In Experience te laten weten.
 8. Opdrachtgever draagt zelf verantwoordelijkheid voor de distributie van aangekochte inloggegevens onder Gebruikers. Op reeds aangekochte en niet gedistribueerde inloggegevens is in geen enkel geval restitutie mogelijk, noch is doorverkoop van deze Accounts toegestaan.
 9. Bij een redelijk vermoeden van overtreding van dit artikel heeft Accelerate In Experience het recht het betreffende Account direct en zonder schriftelijke melding vooraf te blokkeren. Bij herhaaldelijke of structurele overtreding behoudt Accelerate In Experience zich het recht voor de levering van de Online training(en) direct en zonder schriftelijke melding te staken en de Overeenkomst op te schorten. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op teruggave van reeds betaalde vergoedingen.
 10. Accelerate In Experience behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of Inloggegevens te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de Website en Online training(en).

ARTIKEL 6:          Inspanningsverplichting en beschikbaarheid Diensten

 1. Accelerate In Experience zal de door haar te leveren Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting.
 2. Accelerate In Experience is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen.
 3. Accelerate In Experience streeft ernaar om haar Website en Online training(en) 24 uren per dag, 7 dagen per week beschikbaar te hebben (m.u.v. geplande down time ten gevolge van onderhoud en daaraan gerelateerde werkzaamheden).
 4. Accelerate In Experience heeft op ieder moment het recht om de inhoud van haar Diensten of delen daarvan naar eigen inzicht uit te breiden, aan te passen of te verwijderen.
 5. Indien een Dienst in zijn geheel wordt verwijderd zal dit 12 maanden voor verwijdering worden meegedeeld.
 6. Na afronding van de Online training, zal de Gebruiker nog maximaal één jaar na aanmaken Inloggegevens toegang hebben tot de Online training(en) door middel van zijn Inloggegevens.

ARTIKEL 7:          Overmacht

 1. Indien Accelerate In Experience door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen; stroomstoringen, storingen in de verbinding met het internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in netwerken of servers en tekortkomingen van ingeschakelde derden of toeleveranciers.
 2. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt of zal duren, zal Accelerate In Experience naar evenredigheid reeds betaalde bedragen restitueren.
 3. Opdrachtgever en/of Gebruiker heeft in geval van overmacht van Accelerate In Experience geen recht op schadevergoeding.

ARTIKEL 8:          Aansprakelijkheid

 1. Behoudens en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Accelerate In Experience, zal Accelerate In Experience nimmer aansprakelijk zijn voor schade, in welke vorm dan ook, die verband houdt met de (uitvoering van de) Overeenkomst.
 2. Accelerate In Experience is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Accelerate In Experience is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever en/of Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. Ingeval Accelerate In Experience, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van schadevergoeding, erkent de Opdrachtgever en/of Gebruiker uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van Accelerate In Experience contractueel of anderszins, beperkt is tot maximaal het bedrag gelijk aan de waarde van de Diensten waaruit de schade voortvloeit of daarmee verband houdt.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de Gebruiker te allen tijde in overeenstemming handelt met hetgeen bepaald is in deze Algemene Voorwaarden. De Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Diensten door de Gebruiker.
 5. Opdrachtgever en/of Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van of in het kader van het gebruik van de Diensten worden verricht.
 6. Accelerate In Experience is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor het functioneren van de Diensten op de computersystemen van Opdrachtgever en/of haar Gebruikers.

ARTIKEL 9:       Intellectuele eigendomsrechten en Gebruik(srecht) Diensten

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Online training(en), Aanverwante diensten, Website en de via de Website openbaar gemaakte Content, berusten bij Accelerate In Experience.

Accelerate In Experience verleent aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet- overdraagbaar recht om Online training(en) te volgen en gebruik te maken van de Aanverwante diensten.

Opdrachtgever en/of Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die met behulp van of in het kader van het gebruik van de Website en/of het volgen van de Online training(en) en/of Aanverwante diensten worden verricht.

ARTIKEL 10:       Privacy

Accelerate In Experience legt persoonsgegevens van de Gebruiker vast en verwerkt deze gegevens op de wijze zoals aangegeven in haar privacy statement.

ARTIKEL 11:       Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de Overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Datum versie Algemene voorwaarden 15 aug 2020.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap